Om in aanmerking te komen voor een inschrijving als Register Gevolmachtigd Agent (RGA) dient u aan de onderstaande voorwaarden te voldoen:

1. U bent aantoonbaar werkzaam binnen de branche bijvoorbeeld als Gevolmachtigd Agent. (dit geldt voor zowel gevolmachtigden als verzekeraars);
2. Onderschrijving van de beroeps- en gedragsregels die gelden voor de erkenningsregelingen van de SAR;
3. Het bedrijf waarbij de ingeschrevene werkzaam is, dient te beschikken over een adequate beroepsaansprakelijkheidsverzekering;
4. Een verklaring omtrent het gedrag die niet ouder is dan een jaar met toetsing op de functieaspecten die een directe relatie hebben tot de financiële dienstverlening; 
5. Nakoming van de betaling van de jaarlijkse contributie.

Noot: Bent u wel in het bezit van het huidige GA-diploma maar helaas zonder werkgever? De overgangsregeling duurt tot 1 juni 2018. U kunt er tot dat moment alsnog gebruik van maken.

Indien u niet meer aan de criteria voldoet, dient men dit per omgaande aan het secretariaat van de Stichting te melden. Aan het einde van ieder kalenderjaar controleert de SAR door middel van een steekproef of men nog voldoet aan alle gestelde voorwaarden. Mocht dit niet het geval zijn, dan volgt uitschrijving uit het register.

Aanvraag verklaring omtrent het gedrag
Voorheen kon men deze verklaring omtrent het gedrag (VOG) aanvragen bij de gemeente waarin men woonachtig is, zonder dat daar aanvullende informatie voor overlegd behoefde te worden. Gemeenten geleiden de aanvraag tegenwoordig door naar het ministerie van Justitie, waarbij de instantie waarvoor de verklaring benodigd is de aanvraagformulieren moet invullen, van een toelichting moet voorzien en ondertekenen. Als men een VOG wil aanvragen, kan men dat het beste doen door het secretariaat van de SAR de volgende gegevens toe te sturen, NAW-gegevens, geboorteplaats en -datum, voornamen voluit, bsn-nummer, telefoonnummer en e-mailadres. Het secretariaat vult het aanvraagformulier voor u in en voorziet het van de nodige bijlagen. Vervolgens stuurt het secretariaat het ingevulde formulier en de bijlagen aan de aanvrager terug en kan deze de aanvraag indienen bij de gemeente waarin men woonachtig is. Het secretariaat van de SAR ontvangt graag een kopie van de VOG per mail.